4 bar MAP sensor

Meet tot 3 bar boost (4 bar absoluut)

Of in Psi: van 0 tot 58 psi (absoluut) of 43,5 psi boost

 

Rood is +5V

Wit signaal
Zwart is sensor-aarde

MAP sensor 4 bar

€89.00Prijs